De Honingboom

Kinderdagverblijf

Pedagogische visie

Creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang. Met bijzondere aandacht voor ‘zelfvertrouwen’ (IK KAN DAT), voor veiligheid (ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT, ZAL HIJ ZICHZELF UITDAGEN) en ook respect tonen voor zichzelf en de andere kinderen in zijn leefomgeving.

Wij willen een plek zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ruimte is voor spel en emoties en waar ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf inspraak hebben en kunnen participeren. Daarom werken we ook met speelhoeken, zodat de kinderen zelf kunnen kiezen met wat ze willen spelen.

Regelmaat in de dagindeling en de continuïteit van de begeleiding. Kinderen hebben nood aan structuur. Dit geeft een gevoel van veiligheid en herkenning zodat ook kinderen weten wat er tijdens de opvang gebeurt.

Hoewel structuur belangrijk is, dient men toch rekening te houden met het kind als individu en dit vraagt dan ook een individuele benadering. Het is een uitdaging om beide begrippen te hanteren en hierbij evenwicht te zoeken.

Onze vaste indeling zoals we kunnen beschrijven:

 • onthaal van ouders en kinderen vanaf 7u. in de opvang met eventueel nog een meegebracht ontbijt voor sommige kindjes;
 • tussen 8.30u en 11u is er gelegenheid voor vrij spel, een begeleide activiteit en dagelijks ook ons onthaalmoment. Kindjes die er nood aan hebben kunnen nog een dutje doen;
 • tussen 11u en 12u eten de kinderen hun soep en patatjes. Bij de baby’s wordt dit individueel bekeken

Hoe verloopt een opvangdag in de kribbe

Welke zaken dien je als ouder zelf mee te brengen ?
 • een knuffel/tutje (liefst met naam);
 • een pak pampers;
 • een pak vochtige doekjes;
 • zalf tegen rode billetjes;
 • een koortswerend middel (in siroopvorm);
 • reservekledij;
 • tijdens de zomer een zonnehoedje en zonnemelk;
 • het persoonlijk boekje van Kind en Gezin;
 • flessenvoeding;
 • een schriftje om zijn /haar verloop van de dag in te schrijven.
Brengen en afhalen van je kind

De ouders hebben ten allen tijde toegang tot de ruimtes waar hun kind wordt opgevangen. De ouders verwittigen vooraf wanneer een ander persoon het kind komt afhalen dan op de inlichtingsfiche vermeld staat.

In principe nemen we aan dat beide ouders evenveel recht hebben om hun kind af te halen, tenzij er een rechterlijke beslissing kan aangetoond worden. In dit laatste geval handelt De Honingboom in overeenstemming met de rechterlijke beslissing.

Indien het kind wordt afgehaald door een ander persoon die zich in staat van kennelijke dronkenschap of onder invloed van andere middelen bevindt en wij van oordeel zijn dat de veiligheid van het kind in het gedrang kan komen, kunnen wij genoodzaakt zijn om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het kind te garanderen.

Er kan gevraagd worden om een ander persoon te bellen om het kind te komen ophalen. Wanneer het kind toch wordt meegenomen wordt de politie verwittigd.

Wat te doen bij ziekte

Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, worden de ouders gecontacteerd om eventueel een bezoek aan de huisarts te regelen of het kind te komen afhalen.

Bij een ongeval zullen we de dichstbijzijnde huisarts contacteren. In ons geval is dat de groepspraktijk van huisdokters te Elewijt, Tervuursesteenweg 752 A. De kosten verbonden aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders, tenzij het gaat om een ongeval dat zich voorgedaan heeft in ons kinderdagverblijf.

Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig zal zijn moet u De Honingboom hiervan op de hoogte brengen voor 08.00 u. Uw reeds geplande verlofdagen geeft u liefst zo snel mogelijk door, dan is het eventueel mogelijk om andere kindjes extra op te vangen.

Licht zieke kinderen kunnen in De Honingboom terecht. Wij houden toezicht op het verloop van het ziekteproces. Het is in het belang van het kind dat ouders eerlijk melden of er reeds koortswerende medicatie gegeven is voordat het kind naar de opvang komt.

Symptomen

Te zieke kinderen kunnen niet in De Honingboom terecht, daarom verzoeken wij de ouders om vooraf een oplossing te zoeken voor het geval het kind ’s morgens te ziek zou zijn en er dringend andere opvang nodig is.

Hierbij willen wij onderstrepen dat in het eerste geval het belang van het zieke kind voorop staat, maar toch ook de gezondheid van de andere opgevangen kindjes. Kinderen die volgende ziektesymptomen vertonen zijn niet toegelaten in De Honingboom:

 • Diarree: lopende of waterige ontlasting
 • Braken
 • Zeer zware hoest
 • Koorts (>38,5°) gepaard met keelpijn, braken …
 • Oorpijn of rode uitslag
 • Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten in onze kinderopvang wegens zijn/haar ziektetoestand
 • Het kind heeft een besmettelijke ziekte (vb. windpokken)
Geneesmiddelen

Er wordt maximum één keer per dag een koortswerend middel toegediend door ons.

Medicatie die ouders meebrengen wordt enkel toegediend indien er een recent voorschrift van de arts of apotheker in het heen- en weer schriftje zit of als er een sticker van de apotheker op de medicatie zit die de nodige persoonlijke gegevens bevat.

Aerosol kan in De Honingboom toegediend worden op voorwaarde dat de eerste en de laatste aerosol van de dag thuis wordt toegediend.

Het toestel wordt door de ouders meegebracht. Aerosol wordt enkel gegeven indien we over een recent (max. 3 maand oud) en volledig (samenstelling moet duidelijk vermeld zijn) doktersvoorschrift beschikken.

Thuismilieu

Wij hebben ervoor gekozen om zelf onze middagmalen te bereiden. Hierbij wordt rekening gehouden met een gevarieerde en evenwichtige voeding met eveneens vergeten groenten op het menu.

Op vrijdag staat er altijd vis op het menu. Ons menu hangt steeds ter beschikking in de inkomhal.

Flesvoeding op basis van poeder is niet in de dagprijs inbegrepen en moet dus door de ouders zelf meegebracht worden.

De juiste hoeveelheden melkpoeder in handige potjes en flessen met de nodige hoeveelheid water in. Het is ook aan te raden om ten allen tijde een reservefles en –poeder mee te brengen.

Bij borstvoeding dient men gevulde flesjes die klaar zijn voor gebruik mee te brengen. Ook kan er bij ons een reservehoeveelheid bewaard worden in het vriesvak.

Indien uw kindje dieetvoeding of andere speciale voeding nodig heeft dienen de ouders dit zelf mee te brengen,
vb. soyaprodukten i.p.v. gewone melkprodukten.

De ouders van een kind waarvoor een "schriftelijke overeenkomst" is afgesloten hebben het recht om hun kind te laten wennen in De Honingboom, bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid van het kind.

Om de overgang van het thuismilieu naar de kinderopvang geleidelijk aan te laten verlopen raden wij aan om uw kind minstens 2 halve dagen te laten wennen aan de opvang.

Volgens onze ervaring is het best om te starten met een namiddag, daar deze rustiger is (de meeste kindjes slapen dan) en het kind dan extra aandacht krijgt en beter kan wennen aan ons.

Vervolgens kunnen de ouders opteren om dit te herhalen of om onmiddellijk met een voormiddag te starten.

De wenmomenten kunnen in onderling overleg vastgelegd worden. Wenmomenten zijn betalend.

Mechelen - © 2024 Ontwerp & design Diluc - All rights reserved